هدیه باران

فایل های دسته بندی عمومی - صفحه 1

طرح درس تدریس تناسب پنجم ابتدایی با فرمت ورد به همراه هدایای ویژه

طرح درس تناسب پنجم ابتدایی با فرمت ورد به همراه هدایای ویژه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس تدریس الگوها پنجم ابتدایی با فرمت ورد به همراه هدایای ویژه

طرح درس الگوها پنجم ابتدایی با فرمت ورد به همراه هدایای ویژه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس تدریس تقسیم کسر بر عدد پنجم ابتدایی با فرمت ورد به همراه هدایای ویژه

طرح درس تقسیم کسر بر عدد پنجم ابتدایی با فرمت ورد به همراه هدایای ویژه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس تدریس تقارن مرکزی پنجم ابتدایی با فرمت ورد به همراه هدایای ویژه

طرح درس تقارن مرکزی پنجم ابتدایی با فرمت ورد به همراه هدایای ویژه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس تدریس اعداد مرکب پنجم ابتدایی با فرمت ورد به همراه هدایای ویژه

طرح درس اعداد مرکب پنجم ابتدایی با فرمت ورد به همراه هدایای ویژه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس تدریس اعداد اعشاری پنجم ابتدایی با فرمت ورد به همراه هدایای ویژه

طرح درس اعداد اعشاری پنجم ابتدایی با فرمت ورد به همراه هدایای ویژه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی دبیر ورزش و تربیت بدنی با فرمت ورد به همراه هدایای ویژه

گزارش تخصصی معلم ورزش با فرمت ورد به همراه هدایای ویژه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس تدریس ساده کردن کسر پنجم ابتدایی به همراه هدایای ویژه

طرح درس ساده کردن کسر پنجم ابتدایی به همراه هدایای ویژه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس تدریس جمع اعداد اعشاری پنجم ابتدایی به همراه هدایای ویژه

طرح درس جمع اعداد اعشاری پنجم ابتدایی به همراه هدایای ویژه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی