هدیه باران

فایل های دسته بندی آموزشی - صفحه 1

طرح درس تقریب ریاضی چنجم ابتدایی به همراه هدایای ویژه

طرح درس تدریس تقریب پنجم ابتدایی با فرمت ورد به همراه هدایای ویژه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرمول محیط و مساحت اجسام هندسی به همراه هدایای ویژه

تمام فرمول های محیط و مساحت همه اجسام هندسی به همراه هدایای ویيه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس یادآوری عدد نویسی پنجم ابتدایی با فرمت ورد به همراه هدایای ویژه

طرح درس یادآوری عددنویسی ریاضی پنجم ابتدایی با فرمت ورد به همراه هدایای ویژه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس تدریس ساده کردن کسر پنجم ابتدایی با فرمت ورد به همراه هدایای ویژه

طرح درس ساده کردن کسر ریاضی پنجم ابتدایی با فرمت ورد به همراه هدایای ویژه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس تدریس نیمساز زاویه پنجم ابتدایی با فرمت ورد به همراه هدایای ویژه

طرح درس نیمساز زاویه ریاضی پنجم ابتدایی با فرمت ورد به همراه هدایای ویژه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس تدریس نسبت پنجم ابتدایی با فرمت ورد به همراه هدایای ویژه

طرح درس نسبت ریاضی پنجم ابتدایی با فرمت ورد به همراه هدایای ویژه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس تدریس نسبت های مساوی پنجم ابتدایی با فرمت ورد به همراه هدایای ویژه

طرح درس نسبت های مساوی ریاضی پنجم ابتدایی با فرمت ورد به همراه هدایای ویژه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس تدریس کسرهای مساوی پنجم ابتدایی با فرمت ورد به همراه هدایای ویژه

طرح درس کسرهای مساوی ریاضی پنجم ابتدایی با فرمت ورد به همراه هدایای ویژه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس تدریس عدد مخلوط پنجم ابتدایی با فرمت ورد به همراه هدایای ویژه

طرح درس عدد مخلوط ریاضی پنجم ابتدایی با فرمت ورد به همراه هدایای ویژه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7قبلی · بعدی